ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป

お気に入り

ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทจะขอปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกดังต่อไปนี้

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกที่ช่องบริการของสวนสนุก

รายละเอียดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้

・วันที่ใช้บริการสวนสนุก
・สวนสนุกที่ใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

・ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019 หรือก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกัน
・ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรและช่วงอายุผู้ถือบัตรที่ช่องบริการของสวนสนุกได้
・การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกที่ช่องบริการมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 200 เยนต่อบัตร 1 ใบ
・ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงวันใช้บริการสวนสนุก วันใช้บริการที่ปรับเปลี่ยนใหม่จะต้องเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อนึ่ง โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ท่านต้องการได้ หากบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของวันดังกล่าวจำหน่ายหมด
・ การเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการภายในไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และจำกัดเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่ามีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
・ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้บริการสวนสนุกของมัลติเดย์พาสปอร์ตที่ใช้บริการแล้วได้ แม้จะยังไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตรใบดังกล่าว
・ โปรดทราบว่าแม้ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของบัตรเข้าสวนสนุก แต่วันหมดอายุของบัตรก็จะยังคงเป็นวันที่เดิมซึ่งระบุบนบัตรใบดังกล่าวตั้งแต่แรก

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์สำหรับ “ดิสนีย์eTicket” ประเภทพิมพ์บัตรเข้าสวนสนุกด้วยเครื่องพิมพ์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

・ ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์ อาทิ ประเภทบัตร ช่วงอายุผู้ถือบัตร ฯลฯ ได้เช่นเดิม ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
・ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงวันใช้บริการสวนสนุก วันใช้บริการที่ปรับเปลี่ยนใหม่จะต้องเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อนึ่ง โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ท่านต้องการได้ หากบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของวันดังกล่าวจำหน่ายหมด
・ ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตรและจำกัดเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่ามีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
・ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้บริการสวนสนุกของมัลติเดย์พาสปอร์ตที่ใช้บริการแล้วได้ แม้จะยังไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตรใบดังกล่าว
・ โปรดทราบว่าแม้ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของบัตรเข้าสวนสนุก แต่วันหมดอายุของบัตรจะยังคงเป็นวันที่เดิมซึ่งระบุบนบัตรใบดังกล่าวตั้งแต่แรก
・ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ตารางแสดงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกแต่ละประเภท

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2019

ตัวอย่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุก การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก การดำเนินการทางออนไลน์
วันที่ใช้บริการสวนสนุก เปลี่ยนจาก "วันที่ 4 กันยายน 2019" เป็น "วันที่ 5 กันยายน 2019"
สวนสนุกที่ใช้บริการ เปลี่ยนจาก "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" เป็น "โตเกียวดิสนีย์ซี"
ประเภทบัตร เปลี่ยนจาก "1เดย์พาสปอร์ต" เป็น "2เดย์พาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "3เดย์เมจิกพาสปอร์ต" เป็น "4เดย์เมจิกพาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "สตาร์ไลท์พาสปอร์ต" เป็น "1เดย์พาสปอร์ต"
ช่วงอายุผู้ถือบัตร เปลี่ยนจาก "เด็กโต" เป็น "ผู้ใหญ่"
วันหมดอายุของบัตรเข้าสวนสนุกเปลี่ยนแปลงหลังการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตร

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุก การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก การดำเนินการทางออนไลน์
วันที่ใช้บริการสวนสนุก เปลี่ยนจาก "4 กันยายน 2019" เป็น "5 กันยายน 2019"
สวนสนุกที่ใช้บริการ เปลี่ยนจาก "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" เป็น "โตเกียวดิสนีย์ซี"
ประเภทบัตร เปลี่ยนจาก "1เดย์พาสปอร์ต" เป็น "2เดย์พาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "3เดย์เมจิกพาสปอร์ต" เป็น "4เดย์เมจิกพาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "สตาร์ไลท์พาสปอร์ต" เป็น "1เดย์พาสปอร์ต"
X
หมายเหตุ : ยกเว้นบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์eTicket ประเภท "แสดงบนสมาร์ทโฟน" ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมัลติเดย์พาสปอร์ต
ช่วงอายุผู้ถือบัตร เปลี่ยนจาก "เด็กโต" เป็น "ผู้ใหญ่" X
การต่ออายุบัตรเข้าสวนสนุก X X

○ = สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้, x =ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
*การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์สามารถดำเนินการได้เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" แบบแสดงบนสมาร์ทโฟนและแบบพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เท่านั้น สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ได้
*บัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ สำหรับการตรวจสอบบัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ กรุณาดูที่นี่

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวอชเชอร์ท่องเที่ยว (บัตรสำรองที่จำเป็นต้องแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงก่อนใช้บริการ, บัตรสำรองที่สามารถใช้บริการโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม) ที่จำหน่ายโดยบริษัทท่องเที่ยว ช่องบริการของรถไฟ JR และร้านสะดวกซื้อภายในประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวอชเชอร์ท่องเที่ยวที่ช่องบริการของสวนสนุกจะให้บริการเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันที่หรือสวนสนุกที่ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่ามีวอชเชอร์ท่องเที่ยวของบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามช่องทางที่ท่านดำเนินการซื้อวอชเชอร์ดังกล่าว