การยกเลิก/คืนเงิน

お気に入り

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินภายหลังดำเนินการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่สามารถมาเยือนสวนสนุกได้ก่อนวันหมดอายุบัตร ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้บริการ/วันหมดอายุของบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทได้