การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุก

お気に入り

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกภายในไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตรและจำกัดเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ใช้บริการเท่านั้นทางช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุด้านล่างนี้ อนึ่ง มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
อีกทั้ง โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้บริการสวนสนุกของมัลติเดย์พาสปอร์ตที่ใช้บริการแล้ว แม้ในกรณีที่บัตรใบดังกล่าวยังมีจำนวนวันเหลือและยังไม่หมดอายุ

การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันที่และสวนสนุกที่ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว

 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรและช่วงอายุผู้ถือบัตร
 • วันใช้บริการที่ปรับเปลี่ยนใหม่จะต้องเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อนึ่ง โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ท่านต้องการ หากบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของวันดังกล่าวจำหน่ายหมด
 • โปรดทราบว่าแม้ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของบัตรเข้าสวนสนุก แต่วันหมดอายุบัตรจะยังคงเป็นวันที่เดิมซึ่งระบุบนบัตรใบดังกล่าวตั้งแต่แรก

การดำเนินการทางออนไลน์สำหรับ "ดิสนีย์eTicket" (บัตรประเภทแสดงบนสมาร์ทโฟนและบัตรประเภทพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์)

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้บริการ สวนสนุกที่ใช้บริการ ประเภทบัตร หรือช่วงอายุผู้ถือบัตรได้ทางออนไลน์ ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว

 • วันใช้บริการที่ปรับเปลี่ยนใหม่จะต้องเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และเป็นวันที่ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อนึ่ง โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ท่านต้องการ หากบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของวันดังกล่าวจำหน่ายหมด
 • โปรดทราบว่าแม้ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของบัตรเข้าสวนสนุก แต่วันหมดอายุบัตรจะยังคงเป็นวันที่เดิมซึ่งระบุบนบัตรใบดังกล่าวตั้งแต่แรก
 • ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกประเภทจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นที่ช่องบริการของสวนสนุกเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูหัวข้อ "การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก" ดังข้างต้น

ตัวอย่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุก การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก การดำเนินการทางออนไลน์
วันที่ใช้บริการสวนสนุก เปลี่ยนจาก "4 กันยายน 2019" เป็น "5 กันยายน 2019"
สวนสนุกที่ใช้บริการ เปลี่ยนจาก "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" เป็น "โตเกียวดิสนีย์ซี"
ประเภทบัตร เปลี่ยนจาก "1เดย์พาสปอร์ต" เป็น "2เดย์พาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "3เดย์เมจิกพาสปอร์ต" เป็น "4เดย์เมจิกพาสปอร์ต"
เปลี่ยนจาก "สตาร์ไลท์พาสปอร์ต" เป็น "1เดย์พาสปอร์ต"
X
หมายเหตุ : ยกเว้นบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์eTicket ประเภท "แสดงบนสมาร์ทโฟน" ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมัลติเดย์พาสปอร์ต
ช่วงอายุผู้ถือบัตร เปลี่ยนจาก "เด็กโต" เป็น "ผู้ใหญ่" X
การต่ออายุบัตรเข้าสวนสนุก X X
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์สำหรับ "ดิสนีย์eTicket" จำกัดเฉพาะบัตรประเภทแสดงบนสมาร์ทโฟนและบัตรประเภทพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เท่านั้น
 • ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกประเภทจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นที่ช่องบริการของสวนสนุกเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูหัวข้อ "การดำเนินการที่ช่องบริการของสวนสนุก" ดังข้างต้น
 • มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด สำหรับการตรวจสอบบัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กรุณาดูที่นี่

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่เปลี่ยนแปลงวันที่ใช้บริการ สวนสนุกที่ใช้บริการ หรือดีไซน์ของบัตรเข้าสวนสนุก

ท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียม 200 เยนต่อบัตร 1 ใบต่อการดำเนินการ 1 ครั้ง

 • ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์สำหรับ "ดิสนีย์eTicket" (บัตรประเภทแสดงบนสมาร์ทโฟนและบัตรประเภทพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์) ได้โดยไม่เสียค่าบริการ
 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกประเภทจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นทางออนไลน์

หากท่านต้องการเปลี่ยนวันที่หรือสวนสนุกที่ใช้บริการของบัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด แต่ราคาบัตรใบดังกล่าวเป็นราคาเดิมก่อนการปรับราคา ท่านจำเป็นต้องชำระยอดส่วนต่างของราคาบัตรและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนด

ช่องบริการสำหรับดำเนินการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกขนาดเท่านามบัตร/ดิสนีย์eTicket (บัตรประเภทแสดงบนสมาร์ทโฟนและบัตรประเภทพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์)

 เปลี่ยนเป็นบัตรรายวัน เปลี่ยนเป็นบัตรล่วงหน้า (รวมถึงบัตรเปิด)
ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ/ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านในอาคารศูนย์การค้า "อิกสเพียรี"
 
เคาน์เตอร์บริการโรงแรมดิสนีย์
ภายในศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
โรงแรมดิสนีย์
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
Disney Store
*เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
 
*ยกเว้นดิสนีย์eTicket และบัตรบางประเภท

วอชเชอร์ท่องเที่ยว (หรือบัตรสำรอง)

 วอชเชอร์ท่องเที่ยวส่วนบุคคล วอชเชอร์ท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ
ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  
ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ/ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านในอาคารศูนย์การค้า "อิกสเพียรี"
  
เคาน์เตอร์บริการโรงแรมดิสนีย์
ภายในศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
โรงแรมดิสนีย์
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
Disney Store
*เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
  
 • วอชเชอร์ท่องเที่ยว คือบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย ณ บริษัทท่องเที่ยว ช่องบริการของรถไฟ JR ร้านสะดวกซื้อภายในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ บัตรที่สามารถใช้บริการโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม และบัตรที่จำเป็นต้องแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงที่ช่องบริการในวันที่ใช้บริการ
  กรุณาตรวจสอบว่าวอชเชอร์ของท่านจำเป็นต้องแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงก่อนใช้บริการหรือไม่ในขั้นตอนดำเนินการซื้อ

การตรวจสอบวันหมดอายุบัตร

สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกขนาดเท่านามบัตร วันหมดอายุจะระบุบนด้านหลังของบัตรเข้าสวนสนุก
สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภทแสดงบนสมาร์ทโฟน กรุณาคลิกปุ่มสัญลักษณ์ตัวอักษร i บริเวณมุมขวาบนของบัตร เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุที่ระบุบนหน้ารายละเอียดบัตร
สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ วันหมดอายุจะระบุบนหน้ากระดาษด้านที่พิมพ์รายละเอียดทั้งหมดของบัตร
อนึ่ง โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้บริการหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกที่หมดอายุ

 • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ระบุวันหมดอายุบนบัตรเข้าสวนสนุก