พาสปอร์ตรายปี

お気に入り

ประเภทของพาสปอร์ตรายปี

พาสปอร์ตรายปี คือบัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเที่ยวชมสวนสนุกได้เป็นเวลา 1 ปี อนึ่ง เราจำเป็นต้องขอถ่ายรูปของท่าน เพื่อทำพาสปอร์ตรายปี

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ :
・โตเกียวดิสนีย์แลนด์
・โตเกียวดิสนีย์ซี

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีได้ทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกัน

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ :
・โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ :
・โตเกียวดิสนีย์ซี

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • ผู้ใหญ่ : อายุ 18 ปีขึ้นไป / เด็กโต (มัธยมต้น/มัธยมปลาย) : อายุ 12 - 17 ปี / เด็กเล็ก (อนุบาล/ประถม) : อายุ 4 - 11 ปี / ผู้สูงอายุ : อายุ 65 ปีขึ้นไป

 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สามารถเข้าสวนสนุกได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • ราคาพาสปอร์ตรายปีสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้ราคา ""เด็กเล็ก"" ได้หากท่านออกพาสปอร์ตรายปีภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีการศึกษานั้น แต่หากท่านออกพาสปอร์ตรายปีในวันที่ 1 เมษายนของปีที่เด็กผู้ใช้บัตรจะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ราคาพาสปอร์ตรายปีจะต้องปรับใช้ตามราคา ""ผู้ใหญ่และเด็กโต""

 • โปรดตรวจสอบอายุของท่านก่อนซื้อวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี เนื่องด้วยราคาบัตรจะกำหนดตามอายุ ณ ตอนที่ดำเนินการออกพาสปอร์ตรายปี

 • สำหรับท่านที่มีอายุระหว่าง 60 - 64 ปีและถือพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุ (ดำเนินการออกพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุก่อนปรับเกณฑ์อายุสำหรับผู้สูงอายุเป็น 65 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการต่อพาสปอร์ตรายปี  สามารถต่อพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุได้จนถึงอายุ 65 ปี เฉพาะท่านที่ดำเนินการต่อพาสปอร์ตรายปีก่อนวันหมดอายุเท่านั้น

 • ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ (หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ทางการญี่ปุ่นออกให้) ที่มีชื่อและวันเดือนปีเกิดระบุไว้เพื่อยืนยันตัวบุคคล เพื่อทำพาสปอร์ตรายปี หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล จะไม่สามารถทำพาสปอร์ตรายปีได้

 • ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนทำพาสปอร์ตรายปี
  หมายเหตุ : ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ ปัจจุบันจนถึง 31 มีนาคม 2022 อนึ่ง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

วิธีการซื้อ/สถานที่จำหน่าย

 • กรุณาดู "ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อพาสปอร์ตรายปี" ด้านล่างนี้ก่อนดำเนินการซื้อ

 • พาสปอร์ตรายปีมีอายุเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำพาสปอร์ตรายปี 

มอบวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปีให้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษของท่านกันเถอะ!

หากท่านต้องการมอบพาสปอร์ตรายปีให้เป็นของขวัญแด่คนสำคัญ แต่ต้องการให้ผู้รับสามารถเลือกวัน/เวลาที่จะมาดำเนินการทำพาสปอร์ตรายปีได้ด้วยตนเอง ในกรณีนั้น ขอแนะนำให้ท่านซื้อวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปีล่วงหน้า ก็จะสามารถแลกรับและทำพาสปอร์ตรายปีตัวจริงในวัน/เวลาที่สะดวกได้

 • วอชเชอร์พาสปอร์ตรายปีไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้

 • วอชเชอร์พาสปอร์ตรายปีมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ออกวอชเชอร์

 • อาจมีกรณีที่สถานที่จำหน่าย/รับบัตรเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเรา หรือสอบถามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทก่อนซื้อบัตร

 • เมื่อท่านนำวอชเชอร์มาแลกเป็นพาสปอร์ตรายปีตัวจริง เราต้องขอถ่ายรูปของท่าน เพื่อทำพาสปอร์ตรายปี

 • พาสปอร์ตรายปีพาสปอร์ตรายปีมีอายุเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำพาสปอร์ตรายปี 

ดีไซน์ของพาสปอร์ตรายปี

2パーク年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

東京ディズニーランド年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

東京ディズニーシー年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

ระยะเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 - วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019
หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างเป็นดีไซน์ของพาสปอร์ตรายปีที่ออกภายในระยะเวลาข้างต้น

 

2パーク年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

東京ディズニーランド年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

東京ディズニーシー年間パスポートのイメージ

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

ระยะเวลา : วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 - วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020
หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างเป็นดีไซน์ของพาสปอร์ตรายปีที่ออกภายในระยะเวลาข้างต้น

 

 • ท่านต้องดำเนินการทำพาสปอร์ตรายปีในระยะเวลาที่ระบุเท่านั้น จึงจะได้รับพาสปอร์ตรายปีที่มีดีไซน์เช่นเดียวกับในรูปภาพ

 • อาจมีกรณีที่ต้องขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงดีไซน์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำ/ต่ออายุพาสปอร์ตรายปี
 • การทำพาสปอร์ตรายปีทุกประเภท ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ (หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ทางการญี่ปุ่นออกให้) ที่มีชื่อและวันเดือนปีเกิดระบุไว้เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล จะไม่สามารถทำพาสปอร์ตรายปีได้
 • ท่านสามารถต่ออายุพาสปอร์ตรายปีได้เฉพาะบัตรประเภทเดียวกันเท่านั้น และสามารถต่ออายุได้ก่อนถึงวันหมดอายุ 1 เดือน
 • ในการต่ออายุพาสปอร์ตรายปี ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวบุคคล แต่ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิมที่เคยให้ไว้ในครั้งก่อน อาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อตรวจสอบ
 • อนึ่ง พาสปอร์ตรายปีที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ กรุณาแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคลเพื่อทำพาสปอร์ตรายปีใหม่อีกครั้ง
Close
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
 • พาสปอร์ตรายปีมีอายุเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำพาสปอร์ตรายปี

 • พาสปอร์ตรายปีสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาทำการตามปกติของโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ภายในไม่เกินวันหมดอายุที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ช่วงเวลาทำการพิเศษ
  • วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
  • ช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • อนึ่ง เราต้องขอตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยรูปถ่ายใบหน้าเวลาเข้าสวนสนุก

 • ในกรณีที่ท่านออกจากสวนสนุกและประสงค์จะกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งในวันเดียวกัน กรุณาประทับตราที่มือบริเวณทางออก และกรุณาแสดงตราประทับพร้อมกับพาสปอร์ตรายปีบริเวณทางเข้า เมื่อท่านกลับเข้ามาอีกครั้ง

 • หากท่านลืมนำพาสปอร์ตรายปีมาในวันที่มาเยือนสวนสนุก กรุณาซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่มีจำหน่ายตามปกติที่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ในวันดังกล่าว

 • พาสปอร์ตรายปีสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของพาสปอร์ตที่มีชื่อระบุบนบัตรเท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้ผู้อื่นหยิบยืมได้
 • หากท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ก่อความเดือดร้อนให้เกสท์ท่านอื่นหรือหากท่านไม่ให้ความร่วมมือกับทางโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ทางเราอาจจำเป็นต้องขอยึดพาสปอร์ตรายปีของท่านคืนหรืออาจต้องเชิญท่านออกจากสวนสนุก
 • เกี่ยวกับการถูกขโมยและการทำพาสปอร์ตรายปีสูญหาย โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านถูกขโมยหรือทำพาสปอร์ตรายปีสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (โทร. 0570-00-8632 (หมายเลขภายในประเทศญี่ปุ่น) หรือสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ PHS, โทรศัพท์ IP บางส่วน, โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. +8145-330-5211 ) ทั้งนี้ การออกพาสปอร์ตใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • ท่านสามารถต่ออายุพาสปอร์ตรายปีได้ ก่อนถึงวันหมดอายุ 1 เดือน

 • ดีไซน์ของพาสปอร์ตรายปีจะปรับเปลี่ยนตามดีไซน์ของวันที่ต่ออายุพาสปอร์ตรายปี

 • อาจมีกรณีที่รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับพาสปอร์ตรายปีรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ (รวมถึงดีไซน์) เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Close