การเข้า-ออกสวนสนุกและการเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

お気に入り
การเข้า-ออกสวนสนุกและการเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกก่อนเข้าสวนสนุก และกรุณาใช้ประตูเฉพาะที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสวนสนุกเมื่อต้องการออกจากสวนสนุก

การเข้าสวนสนุก

ประตูทางเข้าทั้งหมดเป็นช่องตรวจบัตรแบบอัตโนมัติ ท่านจำเป็นต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกท่านละ 1 ใบเพื่อใช้สำหรับเข้าสวนสนุก ทั้งนี้ มีประตูเฉพาะสำหรับเกสท์ที่ใช้รถเข็นเด็ก กรุณาแจ้งพนักงาน หากท่านต้องการใช้บริการ อนึ่ง ท่านสามารถรับแผนที่นำเที่ยวและโตเกียวดิสนีย์ซี Today ฉบับภาษาต่างประเทศของวันที่ท่านมาเยือนสวนสนุกได้ที่ "ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์"

การเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

การเข้า-ออกสวนสนุกและการเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

หากท่านต้องการออกจากสวนสนุกและกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้งภายในวันเดียวกัน กรุณาให้พนักงานประจำทางออกประทับตราที่มือของท่าน และแสดงบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมตราประทับที่มือที่ทางเข้าสวนสนุก เมื่อกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง 

*สำหรับผู้ถือบัตรเข้าสวนสนุกประเภทมัลติเดย์พาสปอร์ตและมัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียลที่สามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งภายในวันเดียวกันได้ ก็จำเป็นต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมตราประทับที่มือที่ทางเข้าสวนสนุก เมื่อกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้งเช่นเดียวกัน

การรักษาความปลอดภัยของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โตเกียวดิสนีย์ซีใคร่ขอความร่วมมือให้พนักงานได้ตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนการเข้าสวนสนุกหรือการเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก