ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
มิถุนายน 2018
กรกฎาคม 2018
สิงหาคม 2018
กันยายน 2018
ตุลาคม 2018
พฤศจิกายน 2018
ธันวาคม 2018

25 มิถุนายน 2018(จ) โตเกียวดิสนีย์ซี

พาเหรด/การแสดง

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

พบกับตัวละครดิสนีย์

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

บริการลูกค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ
  • อาจมีการงดให้บริการแอทแทรคชัน หรืองดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีการปิดให้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารตามสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า