เพื่อรอยยิ้มและความปลอดภัยของทุกท่าน

お気に入り

เพื่อทำให้สวนสนุกแห่งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเป็นสถานที่ที่ทุกท่านสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน กรุณาปฏิบัติตามกฎและข้อควรระวังต่อไปนี้พร้อมทั้งรักษามารยาท

・กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านอย่าให้คลาดสายตา
・เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องมีผู้ปกครองอายุ 16 ปีขึ้นไปดูแลอยู่เสมอเมื่อใช้บริการแอทแทรคชัน
・โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ต้องขอระงับบริการของแอทแทรคชัน งดการแสดงของโปรแกรมความบันเทิง หรือให้บริการล่าช้ากว่าที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
・กรุณาให้ความร่วมมือหากพนักงานแจ้งไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในแอทแทรคชันและสถานที่ชมโปรแกรมความบันเทิงบางแห่งที่กำหนด
・กรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือในสถานที่ที่อาจเป็นเหตุรบกวนลูกค้าท่านอื่น เช่น ภายในแอทแทรคชัน บริเวณพื้นที่ชมการแสดง เป็นต้น
・กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าและของใช้ส่วนตัว (รวมถึงของฝาก) ไว้ในรถเข็น รถเข็นเด็ก และอื่น ๆ ที่ไม่มีผู้คอยเฝ้า
・โปรดทราบว่าป้ายทางออกฉุกเฉินบางแห่งที่ดับอยู่ จะสว่างขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

・อาจมีการบันทึกภาพโปรแกรมความบันเทิงหรือสถานที่ต่าง ๆ ภายในสวนสนุก ซึ่งอาจทำให้ต้องจำกัดพื้นที่ชมการแสดงบางส่วน หรืออาจมีกรณีบันทึกภาพลูกค้าขณะใช้บริการ อีกทั้ง ภาพเหล่านั้นอาจถูกนำไปใช้สำหรับการรายงานข่าว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่าย ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

・งดนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้ามาในสวนสนุก
• วัตถุมีคม วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายต่าง ๆ (รวมถึงของที่ทำเลียนแบบวัตถุอันตราย) และสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าท่านอื่น
• อุปกรณ์เครื่องบินบังคับ โดรน ฯลฯ
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ขวดแก้ว/กระป๋อง
• อาหารที่ท่านนำมาเอง
• กระเป๋าแบบแข็ง และกระเป๋าแบบมีล้อลาก อาทิ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ
• สัตว์เลี้ยงและสัตว์ชนิดต่าง ๆ (ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกาย)
• สิ่งของที่อาจรบกวนลูกค้าท่านอื่น

・ไม่อนุญาตให้กระทำสิ่งต่อไปนี้
• การถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุกประเภทต่าง ๆ กับลูกค้าท่านอื่น
• การจำหน่ายหรือจัดแสดงสินค้า
• การแจกสิ่งของ/ใบปลิว ฯลฯ
• การชุมนุมรวมกลุ่ม/การกล่าวปราศรัย
• การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ
• การบันทึกภาพและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะที่อาจทำให้ลูกค้าท่านอื่นเดือดร้อน
• การแต่งกายรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการสวนสนุกรวมถึงการแต่งกายที่เปิดเผยให้เห็นรอยสัก
• การใช้อุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูปที่นอกเหนือจากขายึดกล้องแบบมือถือ อาทิ ขาตั้งกล้องแบบขาเดียวหรือสามขา ไม้เซลฟี่ ฯลฯ
• การวิ่งภายในสวนสนุก
• การสูบบุหรี่นอกเหนือจากบริเวณสูบบุหรี่ที่กำหนด (ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ห้ามผู้ที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่)
• การปีนป่ายหรือห้อยโหนรั้ว หรือของประดับตกแต่ง ฯลฯ
• การให้อาหารหรือสัมผัสสัตว์ชนิดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก อาทิ นก ฯลฯ
• การขับรถยนต์หรือยานพาหนะใด ๆ หลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ถือเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น)
• การกระทำใด ๆ ที่เป็นการก่อกวนหรือขัดขวางการดำเนินงานของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างสิ่งของที่ห้ามพกพาเข้ามาในสวนสนุก

อาวุธและสิ่งของที่สามารถใช้เป็นอาวุธ
• วัตถุมีคม
• อาวุธปืน, ปืนจำลอง, ปืนอัดลม (รวมถึงปืนแอร์ซอฟท์และปืน BB)
• สเปรย์แก๊สน้ำตา
• เครื่องช็อตไฟฟ้า
• สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น

วัตถุอันตราย
• ของเหลวไวไฟ
• วัตถุต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของดินปืน
• แก๊สแรงดันสูง
• สารพิษและสารติดเชื้อ
• วัตถุติดไฟ
• วัตถุกัมมันตรังสี
• สารเป็นพิษ
• สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดแก๊สพิษ การลุกไหม้ หรือการระเบิด

Close

・โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลผิดกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในสวนสนุก
・หากทางเราพบเห็นการกระทำที่เกรงว่าพฤติกรรมของท่านอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับลูกค้าท่านอื่น หรือหากท่านไม่ให้ความร่วมมือตามที่ทางโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทร้องขอ ทางเราอาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าสวนสนุก หรืออาจต้องขอเชิญท่านออกจากสวนสนุก
・ทางบริษัท Oriental Land Co., Ltd. บริษัท Disney Enterprises Inc. และบริษัทในเครือจะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด หากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทของลูกค้าเอง ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีความรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

・โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ เราจึงจำเป็นต้องใคร่ขอความร่วมมือให้พนักงานได้ตรวจสอบสัมภาระทั้งหมดของท่านก่อนการเข้าสวนสนุกหรือการเข้าสวนสนุกอีกครั้งที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี และอาจมีกรณีที่ต้องขอตรวจค้นเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามพนักงานภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทได้ทุกเมื่อ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าใจและให้ความร่วมมือกับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท เพื่อรอยยิ้มและความปลอดภัยของทุกท่าน