หากต้องการตรวจสอบสถานการณ์ภายในสวนสนุก ท่านจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบันของท่าน

ข้อควรระวังในการใช้บริการ
  • อาจมีกรณีที่ความแม่นยำของระบบ GPS ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ตำแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบันของท่านที่แสดงบนแผนที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าทางเราไม่สามารถรับผิดชอบเหตุขัดข้องใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของการระบุตำแหน่งที่อยู่ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น
  • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่อยู่ของท่านได้ หากการรับส่งคลื่นสัญญาณวิทยุในบริเวณดังกล่าวถูกกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องใด ๆ
  • อาจมีกรณีที่ผลการตรวจจับตำแหน่งที่อยู่ของท่านผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ หากสภาพอากาศในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย หรือตำแหน่งที่ท่านอยู่ในขณะนั้นเป็นสถานที่ซึ่งมีวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างขนาดสูงล้อมรอบ หรืออยู่ภายในอาคาร 
  • อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงหรืองดให้บริการนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Close