บริการจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ

お気に入り
การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

ท่านสามารถจับฉลาก (ฟรี) ได้ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ โดยสามารถจับฉลากได้การแสดงละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม หลังจากที่ท่านเข้ามาในสวนสนุกแล้วเท่านั้น

  • อาจมีกรณีที่งดการจับฉลาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก
  • ในกรณีที่งดการจับฉลาก ให้ท่านและสมาชิกในกลุ่มทุกท่านที่ประสงค์จะชมการแสดงไปที่สถานที่จัดการแสดงพร้อมกัน ทั้งนี้ ทางเราต้องขอปิดรับผู้เข้าชม หากที่นั่งหรือพื้นที่ชมการแสดงเต็ม
  • หากท่านต้องการชมการแสดงพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี จำนวน 2 ท่านหรือมากกว่า กรุณาแจ้งให้พนักงานที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ทราบก่อนจับฉลาก
  • อาจมีกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการแสดง วิธีการจับฉลาก วิธีชมการแสดง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามพนักงานในวันที่ท่านมาเยือนสวนสนุก

การจับฉลากที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์

座席抽選場所のイメージ
  • ท่านสามารถจับฉลาก (ฟรี) ได้ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ (เครื่องหมาย ● สีส้มบนแผนที่) ตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดทำการจนถึง 45 นาทีก่อนเริ่มการแสดงแต่ละรอบ
  • ท่านจำเป็นต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันที่ดำเนินการจับฉลากครบตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการเข้าชมการแสดงดังกล่าวในรอบเดียวกัน จึงจะสามารถดำเนินการจับฉลากได้
  • หากท่านจับฉลากได้ กรุณาแสดงบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้จับฉลากก่อนเข้าชมการแสดง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก