AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

お気に入り
AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทได้ติดตั้ง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก

AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) คืออะไร?

AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) คือเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเต้น เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะอธิบายวิธีการใช้ด้วยเสียง ให้ท่านติดแผ่นนำไฟฟ้าที่ตัวผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ จากนั้น เครื่องจะประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าหรือไม่โดยอัตโนมัติ เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เครื่องจะแสดงคำสั่งให้ท่านกดปุ่มเพื่อกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า

ใครที่สามารถใช้งาน AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) ได้บ้าง?

ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่อยู่ ณ ที่นั้นสามารถใช้งาน AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) ได้ทุกท่าน

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งาน AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

กรุณาแจ้งให้พนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานสามารถเตรียมดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือบาดเจ็บได้ทันท่วงที

จุดติดตั้ง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

ตู้เก็บ AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) จะมีสัญลักษณ์กำกับที่ตู้

จุดติดตั้ง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) ภายในสวนสนุก

AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก