ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
พฤศจิกายน 2018
ธันวาคม 2018
มกราคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มีนาคม 2019
เมษายน 2019
พฤษภาคม 2019

17 พฤศจิกายน 2018 (ส) โตเกียวดิสนีย์แลนด์

พาเหรด/การแสดง

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

บริการลูกค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ
  • อาจมีการงดให้บริการแอทแทรคชัน หรืองดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีการปิดให้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารตามสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า