ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
กรกฎาคม 2019
สิงหาคม 2019
กันยายน 2019
ตุลาคม 2019
พฤศจิกายน 2019
ธันวาคม 2019
มกราคม 2020

24 กรกฎาคม 2019 (พ) โตเกียวดิสนีย์แลนด์

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ
  • อาจมีการงดให้บริการแอทแทรคชัน หรืองดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีการปิดให้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารตามสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า