โดยรถโดยสาร
โตเกียวสกายทรีทาวน์

お気に入り

ขาไป

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 3 โตเกียวสกายทรีทาวน์

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ติดต่อสอบถาม

Tobu Bus Central 03-3899-0801
Keisei Bus Service 03-3691-0935
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร