โดยรถโดยสาร
สนามบินนาริตะ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากอาคารผู้โดยสาร 1 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5
8 10 50
9 10 30 50
10 20 50
11 10 40
12 10 40
13 10 40
14 10 30 50
15 10 40
16 10 40
17 10 40
18 10 40
19
20 40
Close
จากอาคารผู้โดยสาร 2 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 12
8 05 45
9 05 25 45
10 15 45
11 05 35
12 05 35
13 05 35
14 05 25 45
15 05 35
16 05 35
17 05 35
18 05 35
19
20 35
Close
จากอาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6
8 00 40
9 00 20 40
10 10 40
11 00 30
12 00 30
13 00 30
14 00 20 40
15 00 30
16 00 30
17 00 30
18 00 30
19
20 30
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสาร 1 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสาร 2 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 12

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6 

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ขากลับ

ตารางเวลา

จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 8
7 25 55
8
9 15
10 25 55
11 35
12 15
13 25 55
14 25 55
15 15
16 05
17 05 35
18 10
19 30
Close

ป้ายรถโดยสาร

Tokyo Disneyland Bus Stop

จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 8

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

Time required

ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงอาคารผู้โดยสาร 2
ใช้เวลาประมาณ 70 นาที ถึงอาคารผู้โดยสาร 1

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 1,800 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 900 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Limousine Bus Service 03-3665-7220
Tokyo Bay City Bus Service 047-352-2111
Chiba Bus Service 0476-22-0783
Limousine Passenger Service 0476-73-6071
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร