ข้อจำกัดทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งาน

お気に入り

เว็บไซต์นี้ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ดังกล่าวนี้") ได้รับอนุญาตจากบริษัท ดิสนีย์เอ็นเตอร์ไพรส์เซส อิงค์ (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (Disney Enterprises, Inc. (USA)) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัทดิสนีย์") และมีบริษัท โอเรียนทอล แลนด์ จำกัด (Oriental Land Co., Ltd.) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") หรือตัวแทนของบริษัท โอเรียนทอล แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ลูกค้าจะต้องเห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานที่เขียนไว้ด้านล่าง (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้") จึงขอให้อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนการใช้ และหากไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ ขอได้โปรดงดการใช้งานเว็บไซต์ อนึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ จึงขอให้ตรวจสอบกับเงื่อนไขในฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ ถูกเชื่อมเข้ากับเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินกิจการ ดังนั้น ในการใช้ลิงค์ดังกล่าวเหล่านี้จำเป็นต้องเห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุอยู่ในลิงค์ดังกล่าวด้วย

ข้อจำกัดการใช้งานเนื้อหา

เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ (ประโยค กราฟตาราง ภาพ รูปถ่าย รวมทั้งซอฟต์แวร์) ไม่สามารถทำการดาวน์โหลด ทำซ้ำ ตีพิมพ์ใหม่ อัพโหลด ประกาศ ส่งต่อ แจกจ่าย ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการใช้ที่ไม่แสวงหากำไรและเป็นการใช้ส่วนบุคคล โดยมีการรักษาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และมีการแสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คงไว้ จะสามารถดาวน์โหลด 1 สำเนาต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น รวมทั้งใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ หรือนำไปใช้ในสิ่งแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ในกรณีนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ ไฟล์ ภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ รวมทั้งที่อยู่ในซอฟต์แวร์ หรือที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์จะไม่มีการถ่ายโอนให้แก่ลูกค้า ถือเป็นเพียงแค่การยินยอมให้ใช้งานจากการดาวน์โหลดเท่านั้น ลูกค้าสามารถถือครองสื่อที่บันทึกซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ได้ แต่สิทธิทั้งหมดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงสิทธิการครอบครองทางปัญญาที่รวมอยู่ในนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่สามารถทำการแจกจ่ายซ้ำ จำหน่าย แก้ไขดัดแปลงซ้ำ ดีคอมไพเลอร์ การดิสแอสเซ็มเบลอร์ การรีเวิร์สเอนจิเนียริ่ง หรือทำให้ซอฟต์แวร์ที่ดาวนห์โหลดมากลายเป็นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้

การมอบไอเดีย ฯลฯ

บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็น และความรู้สึกของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ อย่างไรก็ตาม เรามีนโยบายที่จะไม่รับทำการประเมิน และตรวจสอบไอเดีย ข้อเสนอ หรือเอกสารที่ลูกค้าสร้างขึ้น ยกเว้นจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ได้ขอร้องเป็นพิเศษ ซึ่งนี่เป็นการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ว่าสิ่งซึ่งพนักงานของบริษัทฯ หรือของบริษัทดิสนีย์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้น ดังนั้น ขอความกรุณาท่านอย่ามอบเอกสารการประดิษฐ์ที่เป็นออริจินอลของท่าน (เช่น เรื่องราว คาแรคเตอร์ ไอเดีย สกรีนเพลย์ อาร์ตเวิร์ค ฯลฯ) ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์

นอกจากนี้ เราใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านในการไม่ส่งมอบไอเดียที่เป็นรูปธรรม ข้อเสนอ เอกสารที่เป็นความเห็น ความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทดิสนีย์

ถึงกระนั้นหากมีการส่งเอกสารการประดิษฐ์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "ข้อมูล") มายังบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ เราจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ทั้งหมด โดยบริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการใช้งาน หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์จะเป็นผู้ครอบครองสิทธิที่มีอยู่แล้ว หรือสิทธิที่กำลังจะมีขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ในภายหลังแต่เพียงผู้เดียว และสามารถนำไปใช้งานได้ทุกวัตถุประสงค์อันรวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรด้วย โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มอบข้อมูลแต่อย่างใด

ปัญหาด้านกฎหมาย

ตราบเท่าที่ไม่มีข้อกำหนดเป็นวรรคพิเศษแล้ว เอกสารซึ่งถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการขายของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ®, โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ®, โตเกียวดิสนีย์ซี ®, โรงแรมดิสนีย์แอมบาสเดอร์ ®, โตเกียวดิสนีย์ซี โฮเทลมิลาคอสต้า ®, โรงแรมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ®, โรงแรมโตเกียวดิสนีย์เซลิบเรชั่น ®, อิคส์เพียรี® และดิสนีย์รีสอร์ไลน์ บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งพื้นที่อื่นซึ่งมิใช่สหรัฐอเมริกา หรือสามารถนำเอาไปใช้ได้แต่อย่างใด

ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวนี้จากพื้นที่อื่นๆ นั้น จะถือว่าเป็นการเข้าถึงด้วยความตั้งใจของตัวท่านเอง และหากมีข้อจำกัดของกฎหมายท้องถิ่นที่ถูกใช้นั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม "กฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและการค้าระหว่างประเทศ" และกฎหมายอื่นที่บังคับใช้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับกฎข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ห้ามดาวน์โหลด ห้ามส่งออก และห้ามส่งออกซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ซ้ำอีกรอบไปยัง (1) คิวบา เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย ซูดาน หรือประเทศอื่นๆ ที่สหรัฐอเมริกาห้ามการส่งออกหรือนำเข้า นอกจากนี้ (2) ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีบุคคลที่กำหนดไว้เป็นพิเศษของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่ถูกระบุอยู่ใน Table of Deny Orders กระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา ในการดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์นี้ ลูกค้าจะต้องไม่อยู่ในประเทศเหล่านี้ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองดังกล่าว หรือไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักอาศัยถาวรอยู่ในประเทศดังกล่าว อีกทั้งจะต้องแสดงอย่างชัดเจนและรับรองว่าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีเหล่านี้

การยกเลิก

เงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกจากผู้เกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ หรือลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการเห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ได้โดยการลบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ รวมทั้งลบประโยคที่เกี่ยวข้องและลบสำเนาของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะถูกสร้างขึ้นตามเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้หรือไม่

นอกจากนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่า ลูกค้าละเมิดข้อบังคับของเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์ เราสามารถยกเลิกการเห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขณะที่ทำการยกเลิกนี้ ท่านจะต้องลบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ได้มาจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลบประโยคที่เกี่ยวข้องและลบสำเนาของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการได้มาตามพื้นฐานของเงื่อนไขอย่างไรก็ตาม

หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ

เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ จะไม่รับประกันรูปแบบใดๆ ก็ตามซึ่งรวมถึงลักษณะพิเศษของสินค้า และความเข้ากับวัตถุประสงค์บางประการที่ทั้งมีการแสดงออกอย่างชัดเจนและไม่ชัดเจน ตราบเท่าที่ข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นแต่ละชนิดของเว็บไซต์จะไม่เกิดการระงับชั่วคราว หรือจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือจะไม่มีการแก้ไขจุดบกพร่อง รวมทั้งไม่มีไวรัสหรือสิ่งมีพิษอื่นๆ ต่อเว็บไซต์ดังกล่าวนี้หรือต่อเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ไม่รับประกันถึงความปกติ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งาน หรือ ผลจากการที่ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ การซ่อมแซม และการแก้ไขที่จำเป็นนี้ (ไม่ใช่บริษัทฯ หรือบริษัทดิสนีย์) จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่มีการยอมรับว่ามีการยกเว้นการรับประกันตามข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับใช้ ก็อาจจะมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตราและวรรคนี้ได้

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพการณ์ใดก็ตามซึ่งรวมถึงการเพิกเฉย บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์ หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายพิเศษเฉพาะ หรือความเสียหายที่เป็นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้ แม้จะมีการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่เรื่องดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่มีการยอมรับว่าความเสียหายนั้นๆ เป็นข้อจำกัดของความรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือมีการยกเว้นการรับประกันก็ตาม ข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับใช้ก็อาจจะมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตราและวรรคนี้ได้

นอกจากนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทดิสนีย์จะไม่จ่ายเงินในจำนวนซึ่งมากเกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เป็นการชดเชยต่อความเสียหาย การสูญเสีย และสาเหตุ (กรณีที่เนื่องจากข้อบังคับของเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ จะไม่มีการคำนึงถึงการกระทำอันผิดต่อกฎหมายซึ่งรวมทั้งการเพิกเฉย และเรื่องอื่นๆ )

อื่นๆ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานในข้างต้นนี้ ถูกตีความตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นโดยไม่กระทบถึงกฎซึ่งละเมิดต่อกฎหมาย กรณีที่ตัดสินแล้วว่าผู้เกี่ยวข้องในเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวนี้ผลักดันทำให้สิทธิ สิทธิพิเศษ หน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้เกิดขึ้นจริง ผู้เกี่ยวข้องนั้นจะต้องดำเนินขั้นตอนที่ศาลจังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถ้าหากผลในเรื่องดังกล่าวปรากฏออกมาว่า มีมาตราและวรรคบางข้อในเงื่อนไขการใช้งานนี้ผิดกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากเหตุผลบางประการ จะทำการตัดมาตราและวรรคข้อดังกล่าวทิ้งเท่านั้น โดยที่มาตราและวรรคข้ออื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับ หรือมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป

เรื่องที่ยกขึ้นมา ณ ที่นี้ล้วนเป็นข้อเห็นชอบที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกับระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการลงชื่อจากผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย