การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

お気に入り

การจับฉลากของการแสดงต่อไปนี้จะจัดขึ้นที่บิเยตเตรียา (เครื่องหมาย ○ บนแผนที่) วันละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่มผู้เข้าชมต่อ 1 การแสดง

 • การจับฉลากต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันนั้น และต้องใช้บัตรของทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงพร้อมกัน
 • อาจไม่มีการจับฉลากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันนั้น
 • ในกรณีที่ไม่มีการจับฉลาก ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันไปที่สถานที่จัดการแสดงนั้นๆ เพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม
座席抽選場所のイメージ
 • เวลาที่เปิดให้จับฉลาก: ตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดทำการจนถึง 30 นาที ก่อนเริ่มการแสดงแต่ละรอบ
 • ท่านที่จับฉลากเข้าชมการแสดง "บิ๊กแบนด์บีท" ได้ จะได้รับบัตรเข้าชมการแสดงที่ระบุหมายเลขที่นั่ง
 • กรุณาแสดงบัตรเข้าชมการแสดง หรือบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้ในการจับฉลากก่อนเข้าชมการแสดง
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี:
  สามารถให้นั่งตักชมการแสดงได้ 1 คนต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  หากมีเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่ง หรือท่านไม่สามารถให้เด็กนั่งตักได้ (รวมถึงกรณีที่มีเด็กตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน) กรุณาแจ้งพนักงานที่บิเยตเตรียาก่อนทำการจับฉลาก
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการแสดง วิธีการจับฉลากหรือวิธีการเข้าชมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากพนักงานในวันที่จะเข้าชมการแสดง