การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

お気に入り

สามารถจับฉลากเข้าชมแต่ละการแสดงได้ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ วันละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม หลังเข้าสวนสนุก

  • อาจไม่มีการจับฉลากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันนั้น
  • ในกรณีที่ไม่มีการจับฉลาก ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันไปที่สถานที่จัดการแสดงเพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม
  • สามารถให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (1 คนต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน) นั่งตักชมการแสดงได้
    หากท่านไม่สามารถให้เด็กนั่งตักได้และประสงค์จะจับฉลากเพื่อรับบัตรระบุที่นั่ง (รวมกรณีที่มีเด็กตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน) กรุณาแจ้งพนักงานที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ก่อนทำการจับฉลาก
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแสดง, วิธีการจับฉลากหรือวิธีการเข้าชมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากพนักงานในวันที่จะเข้าชมการแสดง

วิธีการจับฉลากที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ :

座席抽選場所のイメージ
  • สามารถจับฉลากได้ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ (เครื่องหมาย ○ สีส้มบนแผนที่) ตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดทำการจนถึง 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง
  • ในการจับฉลากต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันนั้น และต้องใช้บัตรของทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงพร้อมกัน
  • จับฉลากเข้าชมแต่ละการแสดงได้วันละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม
  • ผู้ที่จับฉลากได้จะได้รับบัตรระบุที่นั่งที่มีหมายเลขที่นั่งระบุไว้ กรุณาแสดงบัตรระบุที่นั่งที่ได้รับ หรือบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้ในการจับฉลาก ที่ทางเข้าสถานที่จัดการแสดง