1เดย์พาสปอร์ต

บัตรท่องเที่ยว 1 วันในสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่ง

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
อายุ 18 ปีขึ้นไป
เด็กโต
(มัธยมต้น/มัธยมปลาย)
อายุ 12 - 17 ปี
เด็กเล็ก
(อนุบาล/ประถม)
อายุ 4 – 11 ปี
1เดย์พาสปอร์ต 7,400 เยน 6,400 เยน 4,800 เยน
ซีเนียร์พาสปอร์ต

(ท่านที่อายุ 65 ปีขึ้นไป)

6,700 เยน